woensdag 29 april 2015

schilderijtje van textiel / panneau textile

Na een oproep door Au Fil d'Emma hier en hier besloot ik mijn idee uit te werken en mijn schilderijtje op te sturen. Het thema is 'in de tuin'.

Après un appèl d'Au Fil d'Emma ici et ici  j'ai décidé d'exécuter mon idée et d'envoyer mon panneau. Le thème est 'au  jardin'.

Ik heb eerst een paar foto's gemaakt van de tuin:

D'abord j'ai fait quelques photos du jardin:
 

Deze laatste vond ik de mooiste.
J'ai préféré ce dernier.
Ik heb 2 vierkanten van 22 x 22 cm geknipt. Het eindresultaat moet 20 x 20 cm worden.
J'ai découpé 2 carrés de 22 x 22 cm. Le panneau sera 20 x 20 cm.
Ik heb met textielverf de lucht geverfd op een stukje vitrage. Met veel water om een mooie Hollandse lucht te krijgen.
J'ai peint le ciel sur un morceau de rideau. Avec beaucoup d'eau pour obtenir un ciel hollandais.
Met de foto ernaast heb ik de kleuren van de stofjes uitgezocht.
En suivant la photo j'ai assemblé les morceaux de tissu.
Stukje vitrage, katoen, fleece, gordijnstof, lint, vilt, van alles wat.
Un bout de rideau, de coton, du polaire, un ruban, de la feutrine, un peu de tout.
Een stukje jute uitgeknipt, wat draadjes weggehaald en dubbelgestreken: het riet in het water.
Un bout de toile de jute, j'ai enlevé quelques fils, plié et repassé: les roseaux dans l'eau.
Ik heb alles met dubbelzijdig plakvlies op het vierkant gestreken en als laatste bijgeknipt.
J'ai collé le tout en repassant de la toile collante des deux côtés et j'ai coupé les bords qui dépassaient.
Daarna heb ik het riet met een zigzagje vastgenaaid.
Ensuite j'ai cousu les roseaux avec un zig-zag.
Ik heb het lintje over de rand van het riet vastgenaaid. Dit is de wallekant.
J'ai cousu le ruban sur la couture des roseaux. C'est le bord de l'eau et la rive (ou berge?)

De takken van de knotwilgen zijn een bolletje geworden.
Les têtes des saules sont devenu rondes.
Wat schapenwol er op genaaid en uitgepluist moet de boom voorstellen die op de voorgrond in mijn tuin is omgevallen door de storm.
Un peu de laine de mouton cousu que j'ai épluché un peu représente l'arbre qui est sur le premier plan dans mon jardin et qui est tombé il y a quelques semaines pendant une tempête.
Aan de overkant van de vliet groeit Herik, waar ik mijn wol mee heb geverfd.
De l'autre côté du canal il y a de la moutarde des champs, que j'ai utilisé pour teindre de la laine.
Met een beetje van die geverfde wol heb ik wat bloemetjes er op genaaid.
Avec un peu de cette laine teinte j'ai cousu quelques fleurs.

Met wat mooie draadjes die ik op de patchwork tentoonstelling in Frankrijk had gekocht heb ik de spruitende takken geborduurd.
En utilisant quelques jolis fils que j'avais acheté à Sainte Marie aux Mines pendant le Patchwork Européen, j'ai brodé les tiges qui poussent en bas des arbres.
Ik ben er met veel plezier mee bezig geweest, en ik heb hem al opgestuurd!.
J'ai fabriqué le panneau avec beaucoup de plaisir et je l'ai déjà envoyé!

maandag 27 april 2015

wol verven / teindre de la laine

Sinapis arvensis (door Willem Braam)

Het staat er momenteel vol mee op de oevers langs de sloten en op de dijken: Herik. Volgens een vriendelijke dame in het bejaardenhuis perfect om wol geel mee te verven. Dus heb ik een tas vol bloemen geplukt en een streng wol geverfd. Het is mooi citroengeel geworden.

En ce moment il y en a plein sur les berges des canaux et sur les digues: Moutarde des champs. D'après une gentille dame à la maison de retraite c'est parfait pour teindre de la laine en jaune. Alors j'ai cueilli un sac plein de fleurs et teint un écheveau de laine. Pour en faire du jaune citron.De wol is van het Zeeuws Melkschaap van Westhoek schapen . Mooie wol!

La laine est d'une brébis laitière de Zélande d'une bergerie du village voisin. De la belle laine!

woensdag 22 april 2015

Verstelwerk.../ raccommodage...

"Jij doet toch wat met van dat spul met van die lapjes?", vroeg mijn vader. Jaaah.... "Kun jij dan een paar stoelkussens repareren? Het zijn maar kleine gaatjes. Zonde om ze weg te gooien." (mijn vader is nog van voor de oorlog en gooit niet gauw iets weg, van wie zou ik dat nou hebben?)

"Tu fais bien quelque chose avec des choses avec des bouts de tissus?", demandait mon père. Oui.... Ëst-ce que tu peux réparer quelque coussins? Ce ne sont que des petits trous. Dommage de les jeter." (mon père est d'avant-guerre et n'aime pas jeter des affaires, lui ressemblerais-je?)

Met een klein stukje Lennie Flennerie Iron On en een lapje stof van vergelijkbare kleur is het zó opgelost. Het is een beetje friemelen om het in het gat te krijgen, maar je ziet er weinig van. Ik heb ook nog een stukje gewoon zó erop gestreken. Ook bijna niet te zien. Nu maar kijken of dat houdt op de tuinstoel.

Avec un tout petit bout de Lennie Flennerie Iron On et un tout petit bout de tissu de couleur similaire j'ai pu le réparer sans problème. Il faut bidouiller un peu pour mettre le tissu dans le trou, mais on ne voit presque rien. J'ai également essayé de repasser un bout de Iron On par dessus le tissu. Pareil, on ne voit presque rien. Allons voir si ça tient sur les chaises du jardin.

vrijdag 17 april 2015

voor moederdag / pour la fête des mères

Ik heb een paar thee-étuis gemaakt alvast voor moederdag.
Dit waren de étuis die ik van iemand had afgekeken:

J'ai fabriqué quelques étuis à thé pour la fête des mères à venir.
Voici les étuis que j'avais vu chez quelqu'un sur le net.


En toen zag ik hier een mooie tutorial.
Echt niet ingewikkeld, met mooie Lennie Flennerie stofjes.

Puis j'avais trouvé un bon tutoriel ici.
Pas compliqué du tout, avec les tissus Lennie Flennerie.

zondag 12 april 2015

mijn beestenboel / mon bétail

Eergisteren was het heerlijk weer. De vissen kwamen weer tevoorschijn. Als je goed kijkt kun je ze zien. De hele vliet zit vol. 

Avant hier il y avait un grand soleil. Les poissons arrivaient vers la surface. Si vous regardez bien vous pouvez les voir. Le canal en est plein.

Gisteren regende het en was het koud. Het 1-jarig feestje van de Groene Markt viel zo een beetje in het water. Zo sneu! Maar vandaag schijnt het zonnetje weer. Kijk, ik kan mijn nieuwe schaapjes laten zien. Ik heb geoefend met de lussteek. Het is gemaakt met dezelfde wol, maar de een met haaknaald 5 en de ander met haaknaald 7. Wat een verschil hè. De uitleg van de lussteek vind je hier.

Hier il pleuvait et il faisait froid. La petite fête pour le premier anniversaire du marché bio est tombé dans l'eau. Dommage! Mais aujourd'hui le soleil brille de nouveau. Regardez, je peux vous montrer mes nouveaux moutons. J'ai fait des essais avec le crochet avec des boucles. Je les ai fait avec la même laine, mais l'un avec un crochet nº 5 et l'autre avec un crochet nº 7. Quelle différence. On peut trouver une explication du crochet avec les boucles ici

Fijne zondag!
Bon dimanche!

donderdag 9 april 2015

Ik zit weer even in een 'afmaakfase'. Ik ben altijd met 20-30 dingen tegelijk bezig en nu ben ik het overzicht kwijt en ga ik dingen af maken.

Je suis dans ma 'période de finitions'. Je suis toujours en train de faire 20-30 choses à la fois et en ce moment j'ai perdu ma vue d'ensemble. Alors je fais des finitions.

Het patroon van deze hondjes heb ik wel eens op pinterest gevonden. Ik ben het patroon al lang kwijt. De hondjes waren al lang gemaakt, alleen de oren en ogen moesten er nog aan.
J'avais trouvé le patron de ces chiens quelque part sur pinterest. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. J'avais déjà fait les chiens il y a longtemps, il fallait juste coudre les oreilles et les yeux.
Van dichtbij.
De près.
Gezellig met z'n allen bij elkaar in de tuin.
Tous ensemble au jardin.
 
Handig zo'n omgevallen boom, kun je makkelijk je honden op zetten... Kijk, daar rechts van de boom zit de meerkoet. Die heeft het nest van de fuut ingepikt en uitgebreid tot meerkoetennest. Nu nog de eieren.
C'est pratique, un arbre pour poser ses chiens... Regardez, à droite de l'arbre il y a un foulque. Il a piqué le nid des grèbes et l'a transformé en nid pour foulques. Il ne manque plus que les oeufs.

dinsdag 7 april 2015

antwoorden / réponses

Voor Corine en Marjan: Ik heb ballonhoesjes gemaakt voor een collega die naar Ghana ging, voor kleine kindertjes met en zonder beperking en later voor de moeder van Jos, die naar Java ging. Je kunt er een ballon in doen en er leuk mee ballen. Het neemt niet veel plaats in in het vliegtuig, het is stevig genoeg voor op de grond en het is nét iets zwaarder dan een ballon waardoor je er makkelijker mee kunt gooien. Hier is de tutorial.

Pour Corine et Marjan: J'ai fait des housses pour ballons pour une collègue qui partait au Ghana, pour des petits enfants avec et sans handicap et plus tard aussi pour la mère de Jos, qui partait en Indonésie. On peut y rentrer un ballon et jouer avec. Ça ne prend pas beaucoup de place dans l'avion, c'est assez costaud pour tomber par terre et c'est juste un peu plus lourd qu'un ballon, ce qui fait qu'on peut le lancer plus facilement. Ici le tutoriel.

De schapen zijn voor het schaapscheerdersfeest van de kinderboerderij en voor een schapenfeestje in een kleuterklas. Ik maak ze van gips en ze worden geverfd of beplakt met wol. Ik doe dit al een paar jaar met veel plezier (en met veel rotzooi...). Je wilt niet weten hoe de vloer er uit ziet.

Les moutons sont pour la fête de la tonte des moutons dans un village proche et pour une petite fête dans un cp dans un autre village. Je les fais en plâtre et ils seront peints ou collés avec de la laine. J'en fais toutes les années avec beaucoup de plaisir (et beaucoup de bordel...). Je ne vous montre pas le sol de mon atelier. Mijn kudde schapen... / Mon troupeau de moutons...

....groeit gestaag. Met dit mooie weer kunnen ze lekker even in het zonnetje staan.

.... s'aggrandit sans arrêt. Par ce beau temps ils se plaisent au soleil.maandag 6 april 2015

Niks zo lekker om in te slapen als restjes wol!

Rien de plus agréable pour dormir que des restes de laine!


zondag 5 april 2015

geen plastic tasjes meer / plus de sacs en plastique

We hebben bij het breicafé al een avond tasjes gehaakt.

Un soir on a déjà crocheté des sacs au club de tricot.


Nu ben ik steeds van resten stof tasjes aan het naaien voor de kringloopwinkel. Ze sparen de stofjes die ze krijgen voor me op. Van de restjes die daar weer van overblijven ga ik vast ballonhoesjes maken voor Jos.

Maintenant je suis en train de coudre des sacs pour le magasin d'occasions (un peu comme les Emmaüs. Ici les revenus sont donnés pour toutes sortes de bonnes actions). Ils gardent les bouts de tissus pour moi pour en faire. Les restes de ces morceaux seront utilisés pour faire des housses pour ballons pour Jos.


zaterdag 4 april 2015

poppenkleertjes / vêtements de poupée

Mijn achternichtje wordt binnenkort 2. Ze heeft een klein popje van 32 cm. Ik hoop dat ze dit setje leuk zal vinden.

Mon arrière-cousine (ou petite cousine?) aura bientôt 2 ans. Elle a une petite poupée de 32 cm. J'espère qu'elle aimera cet ensemble.

vrijdag 3 april 2015

Deze kon ik ook nog net even op de foto zetten: een ijsvogel!

J'arrivais tout juste à en prendre une photo: un martin-pêcheur!


Pasen / Pâques

Nog een eierwarmer met spullen van Lennie Flennerie.

Encore un cache-oeuf avec des affaires de Lennie Flennerie.


donderdag 2 april 2015

stormschade / l'après tempête

De ene helft van de knotwilg is gesneuveld in de storm en ligt nu op de grond. Wie weet of er nog takken uit spruiten dit jaar...

La moitié de mon saule têtard a péri dans la tempête. Qui sait s'il fait encore des branches cette année.

De knotwilg in beter tijden:
Le saule en des temps meilleurs:woensdag 1 april 2015

Gehaakte omslagdoek / châle crocheté

Veel minder zwaar dan de deken/omslagdoek van gisteren. 225 gram tot nu toe, maar er moet nog een centimeter of 10 gehaakt worden. Wel lekker warm, van een bruine Texelaar, zelf gesponnen...

Beaucoup moins lourd que la couverture/châle de hier. 225 grammes jusqu'à maintenant, mais je dois en rajouter encore une dizaine de centimètres. Bien chaud, filé main, d'un Texel marron...