dinsdag 31 januari 2012

speldenkussens / pique-aiguilles

Tot aan een jaar geleden gebruikte ik dekseltjes, kopjes of een magneet om mijn spelden op te ruimen.
Maar toen ontdekte ik hoe handig een speldenkussen kan zijn. Inmiddels heb ik er al een stuk of 7, die overal rondslingeren.

Jusqu'il y a un an j'utilisait des couvercles, des tasses ou un aimant pour ranger mes épingles. Mais alors je découvrait comme c'est pratique, une pique-aiguilles. Entretemps j'en ai 7, qui trainent un peu partout.


Dit is de laatste die ik heb gemaakt. Hier is de tutorial (wel in het Frans, maar o zo simpel).
Voici le dernier que j'ai fait. Ici on peut trouver le tuto (vraiment simple).

maandag 30 januari 2012

Ik hou stand / je tiens bon

Het mag dan wel een beetje zijn gaan sneeuwen, ik blijf op mijn nest!

La neige peut bien tomber tout doucement, je garde mon nid!

zondag 29 januari 2012

week4

Week 4: Wat gaat een dag snel, en een week ook al! Soms is het lastig om iedere dag iets te maken. Ik merk dat ik alvast vooruit werk voor als ik niet genoeg tijd heb. Want ja, soms werk ik ook nog gewoon, en soms ben ik met andere dingen bezig, en soms heb je simpelweg het huishouden (brrrr).

Semaine 4: Comme une journée passe vite, et une semaine encore plus! Parfois c'est difficile de faire un projet par jour. Je m'aperçois que je fais du travail en avance pour les jours où je n'ai pas beaucoup de temps. Parce qu'eh oui, je travaille encore de temps en temps, et parfois je m'occupe d'autres choses, et parfois j'ai le ménage tout simplement (beurk).

Deze week heb ik nog 3 tasjes voor Van Katoen gemaakt. Ze zijn nu alle 10 opgestuurd naar Jos  .Zij verzamelt ze voor de mensen uit Nederland.

Cette semaine j'ai encore fait trois sacs pour Van Katoen. Je les ai envoyé tous les 10 à Jos . Elle les rassemble pour les gens des Pays-Bas.Ik heb er ondertussen nog een stuk of 6 geknipt en gestreken om een dezer dagen te maken.
Entretemps j'en ai encore coupé 6 et je les ai repassé pour les fabriquer un de ces jours.

Daarna heb ik nog twee ballonhoezen voor mijn collega Jolanda gemaakt. Als ze weer eens naar Ghana gaat, neemt ze ze mee. Hier is de tutorial die ik er wel eens voor gemaakt heb.

Après j'ai encore fait deux housses de ballon pour mon collègue Jolanda. Quand elle ira au Ghana elle pourra les amener. Ici vous trouverez le tuto que j'avais fait un jour.


Toen was het weer eens tijd voor leuke andere dingen: Een muis waar ik niets mee zal doen, en die dus wel zal eindigen als speldenkussen...Ik weet niet meer waar ik hier het patroon vandaan heb.

Ensuite il était temps de faire d'autre choses jolies: Une souris avec lequel je ne ferai rien, et qui finira probablement comme pique-épingles... Je ne sais plus où j'ai trouvé le patron.En als laatste heb ik een kip gemaakt, naar een patroon van Cesclo2 . Ik weet niet of het patroon op haar site staat, wil je  het hebben, dan kun je me altijd mailen.

Et en dernier j'ai fait une poule, d'après un patron de Cesclo2 . Je ne sais pas si elle a le patron sur son blog, mais si tu veux l'avoir, tu peux toujours m'envoyer un mail.

Tsja, en als je goed kijkt, dan zie je dat ik de achterkant nog dicht moet naaien, maar ik wilde al zo graag de foto maken. En toen heb ik alvast de ogen gemaakt van textielverf, en toen kwam ik tegen de deur, en nu heb ik een grote vlek, die ik niet wegkrijg. Jammer, deze kip zal altijd met een vlekkerige kant tegen de muur hangen.

Eh oui, si on regarde bien, on voit qu'il faut que je couse encore le derrière, mais je voulais absolument faire la photo. Et à ce moment-là j'avais déjà fait les yeux avec de la peinture pour textile, et à ce moment-là je touchais la porte, et maintenant j'ai une grande tâche, que je n'arrive pas à enlever. Dommage, cette poule restera pour toujours avec un côté tâché contre le mur.

zaterdag 28 januari 2012

wordt het nu lente of gaat het vriezen? / est-ce que le printemps arrive ou bien va-t-il geler?

Het weerbericht geeft nachtvorst op, dus ik heb mijn canna's goed bedekt (want ik had geen zin om ze in deze zachte winter uit de tuin te halen), maar kijk eens naar de meerkoeten. Die zijn met hun nest begonnen, en de futen zijn volop aan het flirten, de sneeuwklokjes bloeien. Wordt het dan toch lente?

La météo prédit du gel la nuit, alors j'ai bien couvert mes fleurs ( parce que je n'avait pas envie de les sortir du jardin en cet hiver tout doux), mais regardez les foulques. Ils ont commencé leur nid, les grèbes sont en train de flirter, les perce-neiges fleurissent. Est-ce que ce sera le printemps alors?

De afgelopen paar dagen zijn de wilgen aan de overkant van de vliet geknot. Zo'n typisch winterwerk:

Ces derniers jours on a coupé les branches des saules à l'autre côté du canal. Un travail d'hiver typique:

 Links de knotwilg vóór het knotten, rechts de kale wilg. De takken liggen in de vliet.

A gauche le saule avant la coupe, à droite le saule chauve. Les branches sont allongés à moitié dans le canal.


Het licht weerkaatst nu heel fel in het water en wat een huizen staan er aan de overkant!

La lumière se réfléchit très fortement dans l'eau et que des maisons de l'autre côté du canal!

glas / verre

Eind maart krijg ik een groep van 12 (!) dames om sieraden van glas te maken. Dus ik ben aan het oefenen. Krijg ik het voor elkaar om van alle dames op tijd (binnen 2 uur) hangers en ringen klaar te hebben in mijn emailleeroventje, heb ik genoeg ondergronden, zodat het niet plakt, springt het glas niet kapot als ik het zo snel uit de oven haal en eronder leg, erbovenop leg, ernaast leg. Moet ik veel schuren en slijpen, halfaf beginstukjes maken, wat doe ik voor de dames die niet creatief zijn, heb ik voldoende snijmesjes, glaslijm, plakoogjes, en wat nog meer. Pfff, gelukkig heb ik nog even de tijd.

Fin mars j'aurai un groupe de 12 (!) dames pour faire des bijoux en verre. Alors je suis en train de m'entraîner. Est-ce que je vais y arriver pour finir dans mon four à émailler (en 2 heures de temps) des pendentifs et des bagues de toutes ces dames, est-ce que j'ai suffisamment de supports, pour ne pas que ça colles au support au four, est-ce que le verre ne casse pas si je l'enlève si vite du four, et que je le mette dessous le four, sur le four, à côté du four. Est-ce que je dois poncer beaucoup, lisser, faire des pièces à moitié finies, qu'est-ce que je fais pour les dames qui ne sont pas créatifs, est-ce que j'ai suffisamment de coupe-verre, de colle, des truc en argent pour coller les pendentifs, et quoi encore. Pfff, heureusement j'ai encore un peu de temps.

Wat heb ik deze week gedaan? / Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine?

Deze week heb ik bij het museum weer de nodige kledingstukken ingevoerd op de computer. Ik zit volop in het ondergoed, soms saai (al die klepbroeken en onderjurken en nachthemden) en soms zie je weer leuke dingen. Ik had dit keer mijn fototoestel bij me en heb een paar foto's gemaakt.

Cette semaine j'ai encore mis des tas de vêtements dans l'ordinateur du musée. Je suis en plein dans les sousvêtements, parfois c'est ennuyant (toutes ces culottes et combinaisons et chemises de nuits) et parfois on voit des choses intéressantes. Cette fois-ci j'avais mon appareil photo avec moi, et j'ai fait quelques photos.  


Eerst een paar foto's van de wandschildering die een paar professionals aan het opknappen zijn.

D'abord quelques photos de la peinture murale que quelques professionnels sont en train de réparer.

En dan een gebreide borstrok (komt in de registratie te staan als kinderhemd, want niet iedereen weet meer wat een borstrok is).

Et puis une chemise de corps tricotée (aucune idée comment traduire 'borstrok', c'est un mot ancien hollandais, pour chemises de corps tricotées).


Aan de foutjes kun je zien dat vroeger ook niet iedereen een goede breister was.
À voir les petits défauts, on peut se dire qu'au bon vieux temps il n'y avait pas que des tricoteuse parfaites non plus.Met een gehaakt picotrandje.
Avec une bordure crochetée.

En een klein klepbroekje. Dit is een onderbroek die aan beide kanten met een bandje vastgemaakt werden, maar soms ook wel met de bandjes van het achterpand bij je buik vastgemaakt en de bandjes van het voorpand bij je rug vastgemaakt werden. Dit is van katoen genaaid, maar kijk eens naar de randjes onder aan de pijpen... Eerst denk je dat het gewoon een simpel randje is, maar als je het een beetje uittrekt blijkt het met heel fijn garen gehaakt te zijn. Voor een onderbroek! Van een klein meisje! Niet te geloven hè.

Et voici une culotte de petite fille. C'est une culotte qui se ferme des deux côtés avec des bandes, mais parfois on utilises les bandes de la pièces de derrière pour nouer sur le ventre et les bandes de la pièce de devant pour nouer sur le dos. Cette culotte a été cousu en coton, mais regardez les dentelle en bas des jambes... D'abord on pense que ce n'est qu'une bordure simple, mais quand on tire un peu on s'aperçoit que c'est crocheté avec du coton tout fin. Pour une culotte! D'une petite fille! Incroyable, n'est-ce pas.

zondag 22 januari 2012

Week 3

Eloleo heeft op haar blog een oproep geplaatst om tasjes te maken voor Van Katoen, want Van Katoen organiseert op 14 april een naaimarathon voor Annick voor Kenya. Ik heb er 10 geknipt en dit zijn de eerste 7. Wellicht ga ik er nog een aantal maken. Leuk werk!


Eloleo a fait un appèl sur son blog pour faire des sacs pour Van Katoen, parce que Van Katoen organise un marathon de couture le 14 avril pour Annick pour Kenya. J'en ai coupé 10 et voici les 7 premiers. Peut-être bien j'en ferai d'autres. C'est un bon travail!

woensdag 18 januari 2012

reparatie, réparations

Twee ramen met een paar kapotte ruitjes, een werkje van een uur of zo.
Deux fenêtres avec quelques vitres cassées, un travail d'une heure ou deux.

dinsdag 17 januari 2012

fuut, grèbe

Zomaar een foto van een fuut. Deze is wel heel licht van kleur, zou het zijn winterkleed zijn? Of is hij albino?
Juste une photo d'un grèbe. Celui-ci est très clair, peut-être c'est son habit d'hiver? Ou bien c'est un albinos?

maandag 16 januari 2012

Pasen / Pâques

Ik heb een voorbeeld gemaakt om op mijn werk te maken voor Pasen. Ik vind het leuk, misschien vinden de collega's dat ook. Ik had het patroontje voor een stoffen schaapje gevonden bij http://vick-et-pique-et-colle.over-blog.com/, maar ik vind het daar niet meer terug.

J'ai fait un exemple pour fabriquer à mon travail pour Pâques. J'aime bien, peut-être que les collègues aimeront aussi. J'avais trouvé le patron pour un mouton en tissu chez http://vick-et-pique-et-colle.over-blog.com/ , mais je ne le retrouve plus.


zondag 15 januari 2012

het museum / le musée

Op weg naar het streekmuseum (waar ik alle textielobjecten in de computer invoer) zag ik dat ze het dak van de boerderij, die bij het museum hoort, aan het renoveren zijn. Indrukwekkend!
En route pour le musée régional (où je mets tous les objets en textile dans l'ordinateur) j'ai vu qu'ils ont commencé à rénover le toit de la ferme, qui fait part du musée. Impressionnant!

week 2

Ik heb deze week wat meer tijd gehad, daarom heb ik de pannenlappen gemaakt van Sew we quilt . Ik vind ze schattig, maar wat ben je er lang mee bezig! Ik naai altijd even "tussendoor", maar dat kan niet met deze pannenlappen.
Cette semaine j'ai eu un peu plus de temps, alors j'ai fait les maniques de sew we quilt. Je les adore, mais qu'est-ce que ça prend du temps! Je fais toujours un peu de coutures "entre les autres affaires", mais ça c'est impossible avec ces maniques.


Verder ben ik nog bezig geweest met de garderobe van Puk, de pop.
J'ai continué à aggrandir la garderobe de Puk, la poupée.
een slaapzak un sac de couchage

de binnenkant la doublure

een broek van ribfluweel un pantalon en velours côtelé

een dekentje une couverture


 Ik heb ook nog weer een mandje teruggevonden dat ik nog af moest maken van de SAL Tilda. Hier heb ik harten applicaties van vilt op gedaan
J'ai retrouvé un panier du SAL Tilda que je devais encore finir. J'ai fait des applications en coeur en feutrine.


De laatste twee dagen heb ik het makkelijk gehouden. Nog eens twee mandjes. Ik denk dat ik er voorlopig wel genoeg heb gemaakt.
Les deux derniers jours de la semaine j'ai fait des choses simples. Encore deux panier. Je pense que j'en ai fait assez pour le moment.  


Volgende week: tasjes??
La semaine prochaine: des sacs?


woensdag 11 januari 2012

Tuto gehaakt beursje / Tuto de la pochette crochetée

Haak een ketting van 50 lossen.
Crochetez une chaîne de 50 mailles en l’air.

 
Volgende toer: 2 lossen voor het eerste stokje, 1 stokje, *1 losse, 1 stokje* tot aan het einde van de ketting van lossen.
Rang suivant: 2 mailles en l’air pour faire la première bride, 1 bride, *1 maille en l’air, 1 bride*, jusqu’à la fin de la chaîne.Deze toer herhaal je tot je in totaal 13 toeren met stokjes en lossen gehaakt hebt.
Il faut répéter ce rang jusqu’à ce que vous avez 13 rangs de brides et de mailles en l’air au total.


Vervolgens ga je de hoek om en haak je 2 vasten in het eerste open hokje. *In het volgende hokje 1 vaste, 30 lossen, 1 vaste. Het daaropvolgende hokje 1 vaste.* Dit herhalen van * tot * tot aan het einde.
Ensuite il faut passer le coin et il faut crocheter 2 mailles serrées dans le premier carré. * Dans le carré suivant crochetez 1 maille serrée, 30 mailles en l’air, 1 maille serrée. Dans le carré après 1 maille serrée.* Répétez de * en * jusqu’à la fin.


 Je hebt dan in totaal 6 lussen van 30 lossen.
Vous avez au total 6 boucles de 30 mailles en l’air.

Vouw het lapje dubbel, maar laat een strookje uitsteken, dit wordt de flap van het beursje.
Pliez le travail, mais laissez dépasser une partie, ce sera le rabat de la pochette.


Haak de onderkant en bovenkant aan elkaar vast door in twee hokjes tegelijk 2 vasten te haken, aan de onderkant 2 vasten per hokje, de andere zijkant ook weer twee hokjes tegelijk vasthaken en zo het hele beursje rondom haken. Afhechten.
Attachez le dessous et le dessus en crochetant 2 carrés en même temps par 2 mailles serrées, le bas de la pochette avec 2 mailles serrées par carré, l’autre côté de nouveau en crochetant 2 carrés en même temps, et crochetez tout le tour de la pochette ainsi. Finissez.Dan moet je de lussen met een haaknaald door het haakwerk naar de achterkant van het beursje trekken.
Ensuite il faut tirer les boucles à travers la pochette avec un crochet vers l’arrière de la pochette.


Om de lusjes vast te maken gebruik ik een ringetje, zoals een klein gordijnringetje.
Pour attacher les boucles j’utilise un petit anneau, comme un rond pour rideaux.
Haak de lussen met vasten aan de ring en haak de ring helemaal rond met vasten.
Attachez les boucles à l’anneau avec des mailles serrées et crochetez des mailles serrées tout autour de l’anneau.


Hecht de draadjes af.
Faites rentrer les bouts de fil.