maandag 30 juni 2014

schaapscheerdersfeest / la fête de la tonte des moutons

  De tijd gaat zo snel, ik heb nog niet eens de foto's van het schaapscheerdersfeest laten zien. Het was eind mei al bij de kinderboerderij. Natuurlijk stonden we daar ook met zelfgemaakte spullen van het werk. 

Le temps passe si vite, je n'ai même pas encore montré les photos de la fête de la tonte des moutons. C'était fin mai déjà à la ferme citadine (il y a plusieurs animaux, les enfants aiment y aller). Bien sûr on y était avec les affaires que nous avions fabriqués au travail.

De schapenscheerder aan het werk
Le tondeur de moutons au travail.


Ik heb een vacht meegekregen om te spinnen.
J'ai eu une toison pour filer.

Het valt niet mee om met z'n allen een kraam op te tuigen.
Ce n'est pas évident de mettre toutes les affaires et les tissus correctement.

We hadden 100 schaapjes van gips gegoten. De kinderen hebben ze uitbundig gekleurd.
Nous avions fait 100 moutons en plâtre. Les enfants les ont colorés avec plaisir. 

De schapen zijn van het ras Coburger Fuchs. De kleintjes hebben nog een bruine vacht, maar als ze groter worden, wordt de wol  lichter.
Les moutons sont de la race Coburger Fuchs, Les petits ont une toison tout marron, mais en grandissant la laine devient plus claire. 

Hier kun je goed zien hoe bruin ze oorspronkelijk waren. Kijk eens naar de poten en de kop.
Ici on peut bien voir quelle couleur ils ont à l'origine. Regardez les pattes et la tête. 

dinsdag 24 juni 2014

koolmees / mésange

Wat bij de meerkoeten maar niet lukt, gaat misschien wel bij de koolmezen lukken: een nest. We hebben het nestkastje nog maar een paar weken geleden opgehangen en er zat bijna meteen een nest in. Je kunt nu de kleintjes horen piepen. En de ekster wacht in de struiken aan de andere kant van de tuin tot ze uit gaan vliegen...

Ce que les foulques n'ont pas réussis cette année, arrivera peut-être bien chez les mésanges: un nid. Nous n'avons accroché la 'maison' que depuis quelques semaines et ils ont fait un nid presque tout de suite. On peut entendre les petits qui piaillent. Et la pie attend dans les buissons à l'autre côté du jardin que les petits sortent du nid pour s'envoler...

Ik heb slechts een vijftigtal foto's moeten maken om een paar het koolmeesje te kunnen fotograferen. Ik had het spinnewiel maar buiten gezet om te spinnen, want meestal heb ik niet zoveel geduld om zo lang te wachten en te kijken.

Je n'ai fait qu'une cinquantaine de photos avant de pouvoir photographier la mésange. J'avais mis mon rouet dehors pour filer de la laine, parce que habituellement je n'ai pas assez de patience d'attendre et de regarder aussi longtemps.

zondag 22 juni 2014

Had ik hier nog een hoopvol berichtje over de meerkoeten, toch moet ik vertellen dat het tweede nest ook weer mislukt is. Er waren 3 eieren, de meerkoet bleef maar zitten en bleef maar zitten. En toen zagen we twee dagen lang wat kleine pluizebolletjes en toen... weer niks meer. Ah, de natuur is wreed!

Ici j'avais encore une histoire pleine d'espoir sur les foulques, mais je dois dire que le deuxième nid a raté également. Il y avait 3 oeufs, le foulque restait dessus, et restait dessu. Et puis nous avons vu des petites boules pelucheuses et puis.... plus rien. Ah que la nature est cruelle!

zaterdag 21 juni 2014

21 juni/ le 21 juin

22.18 uur op de langste dag van het jaar. Het is binnen donkerder dan buiten.

22h18 le jour le plus long de l'année. A l'intérieur il fait plus nuit que dehors.
vrijdag 20 juni 2014

groene markt / marché bio

Sinds april sta ik een keer in de maand op de Groene Markt met de jam en chutney's die ik zelf maak met fruit en groenten uit eigen moestuin. Ik heb maar een heel klein tafeltje, maar die staat dan ook helemaal vol. De laatste keer heb ik er met mijn spinnewiel bij gezeten. Sfeervol, dat wel.
En nu ben ik volop aardbeienjam aan het maken, met munt, met vanille, met rabarber, met citroen, met sinaasappellikeur.

Depuis le mois d'avril je suis une fois par mois sur le marché bio avec les confitures et les chutneys que je fais moi-même avec les fruits et légumes du jardin potager. Je n'ai qu'une toute petite table, mais elle est bien rempli. La dernière fois j'ai filé de la laine au marché. Pour faire une bonne ambiance.
Et maintenant je suis en train de faire de la confiture de fraises, avec de la menthe, de la vanille, du rhubarbe, du citron, de la liqueur d'orange. 

Wat is Google geweldig! Zoveel recepten...
J'adore Google! Il y a tant de recettes....

dinsdag 17 juni 2014

laatste foto's met wat textielwerk / dernières photos avec textiles

De laatste foto's.
Les dernières photos.

Ik had graag nog een kerststal gekocht, maar de eerste stond alleen op de Sagrada Familia en de tweede was veel te duur.

J'aurais encore bien aimé acheter une crèche, mais la première ne se trouvait que sur la façade de la Sagrada Familia et la deuxième était bien trop cher.Houtwerk en plafonds / Boiseries et plafonds
Zulke deuren en raamskozijnen wil ik ook. Mijn vriendin wil liever de plafonds. Afijn, we hebben overal foto's van gemaakt.

J'aimerais avoir des portes et des encadrements comme ceux-ci. Ma copine préfère les plafonds. Enfin, nous avons pris plein de photos. 


Maar je kunt nog véél meer maken met hout.
Mais on peut faire beaucoup plus d'autres choses en bois.
Hier komen de plafonds.
Voici les plafonds.

En natuurlijk moet ik ook nog wat ijzerwerk laten zien. Ook al zo mooi.
Bien sûr je dois vous montrer un peu de ferronnerie (?). Ah, que c'est beau.


En de laatste van internet.
Et le dernier d'internet.

zondag 15 juni 2014

glas / verre

Ik vond de glazen ramen in de Sagrada Familia het mooist. Wat een prachtige lichtinval.

J'aimais le mieux les vitres dans la Sagrada Familia. Regardez comment la lumière rentre dans l'église.Maar ook in het Casa Batllo zijn er prachtige ramen.
Aussi dans Casa Batllo il y a des vitres magnifiques.